Obiective :

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor pentru realizarea  de  construcţii  noi  şi/ sau  modernizarea  construcţiilor  agricole  existente  din cadrul  acestora  şi  a  utilităţilor  aferente,  achiziţionarea  de maşini  şi  utilaje  noi,  înfiinţarea  de plantaţii etc.

În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor , alocarea financiară se va face  distinct pentru:

Sectorul vegetal: 50 milioane Euro, din care:

‐ Achiziții de utilaje ‐ 40 milioane Euro;

‐ Proiecte cu construcții montaj: 10 milioane Euro.

Sectorul zootehnic: 50 milioane Euro, din care:

‐ Achiziții de utilaje ‐ 10 milioane Euro;

‐ Proiecte cu construcții montaj: 40 milioane Euro.

Îndeplinirea standardelor pentru sectorul zootehnic: 15 milioane Euro, pentru implementarea standardelor pentru lapte crud. În cazul în care alocarea separată destinată proiectelor care vizează unul din sectoare nu se va consuma, aceasta va fi utilizată pentru finanțarea proiectelor care vizează alte tipuri de investiții, conform aprobării M.A.D.R

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind  persoane fizice sau  juridice,  care  practică  în  principal  activităţi  agricole  –  activitate principală  conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o  dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.  (Unitatea de dimensiune economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a  exploataţiei . Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 Euro (a se vedea varianta de calcul din cererea de finantare).

Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate domeniul agricol,  conform Certificatului de  înregistrare eliberat de Oficiul Registrului

Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx.

Nu sunt eligibili solicitanții al căror obiect principal de activitate este activitatea cod CAEN 0161 – „Activităţi  auxiliare pentru producţia  vegetală”  și  cod CAEN  0162  –  „Activităţi  auxiliare pentru creşterea animalelor”, specifice activităților eligibile prin Măsura 312  „Sprijin pentru  crearea  şi dezvoltarea de micro‐întreprinderi”.

Pentru a demonstra  că practică în principal activităţi agricole, în  cazul unei activități existente, solicitantul trebuie să facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 Persoana fizică*; ( Persoanele fizice vor fi acceptate  ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze  ca persoane fizice autorizate/ intreprindere  individuala)  în termen  de  30 zile  lucratoare  de  la  data  primirii  notificării  privind selectarea  Cererii  de  Finanţare.

Angajamentul se ataşează Cererii de  Finanţare  şi  va preciza  că  în termen de 30 zile  lucratoare   de la data primirii notificării, solicitantul va prezenta certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. În caz de neprezentare în termen a acestor documente contractul de finanţare nu se va încheia).

 Persoana fizică autorizată

 Întreprinderi individuale

 Întreprinderi familiale

 Societate în nume colectiv – SNC

Societate în comandită simplă – SCS

 Societate  pe  acţiuni  –  SA

 Societate  în  comandită  pe  acţiuni  –  SCA

 Societate cu răspundere limitată – SRL

 Societate comercială cu capital privat

 Societate  agricolă

 Societate  cooperativă  agricolă, doar  cu  condiţia  să  aibă  statutul  de  fermier,  respectiv  să  fie înregistrată  la  APIA  și/sau  ANSVSA,  iar  investiţiile  realizate  să  deservească  interesele propriilor membri;

 Cooperativă agricolă,  doar  cu  condiţia să  aibă statutul  de  fermier,  respectiv să  fie înregistrată  la  APIA  și/sau  ANSVSA,  iar  investiţiile  realizate  să  deservească  interesele propriilor membri.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

- să fie:

o persoană fizică, cu obligația de a se autoriza ca persoana fizică autorizată/întreprindere individuală,

o persoană juridică română cu capital 100% privat;

- capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin;

- să acţioneze în nume propriu;

- să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Pentru ca un proiect să fie considerat ca fiind în acord cu potenţialul agricol al zonei, cel puţin 75%din structura plantelor de cultură sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie să seîncadreze în zona cu potenţial mediu şi/ sau ridicat (conform Studiul pentru determinarea zonelor cu potenţial, a zonelor geografice și marjelorbrute standard unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS‐ICPA şi ICDEA, 2004 (Anexa 10).

Pentru specii care nu se regăsesc în studiul precizat mai sus, solicitantul se va adresa Direcţiei Agricole Județene care va emite un document referitor la potenţialul agricol al zonei pentru specia vizată.

Pentru situaţiile în care tipurile de culturi şi/ sau speciile de animale şi păsări vizate de investiţie sunt amplasate în zone în care acestea nu se încadrează în potenţialul agricol mediu şi/ sau ridicat, solicitantul va ataşa documente justificative avizate de Direcţiile Agricole Județene sau emise de instituţii abilitate care vor certifica această condiţie.

a) obiective tehnice

achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;

construirea şi/ sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare;

diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii.

b) obiective economico – financiare

reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole;

creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole;

creşterea viabilităţii economice.

Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul.

2.3 Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul Măsurii 121 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României.

Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau

Memoriul Justificativ;

3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;

4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și a instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei ;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

 

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele:

- Autocisterne;

- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare);

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate);

- Mijloace de transport animale;

- Mijloace de transport albine.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Nu sunt eligibile:

  • Achiziţionarea de teren;
  • TVA, cu excepţia TVA‐ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari

- Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate

- Investiţii în sectorul de piscicultură şi acvacultură;

- Investiţii în exploataţii de creştere a animalelor de blană;

- Investiţii pentru producerea pomilor de Crăciun

- investitiile privind operaţiunile de simplă înlocuire:

investiţia de simplă înlocuireînseamnă o investiţie care înlocuieşte o clădire existentă sau o maşină sau părţi din acestea, cu altele noi şi moderne, fără a creşte capacitatea de producţie cu mai mult de 25% sau fără a implica schimbări în natura producţiei sau a tehnologiei implicate. Nu sunt onsiderate investiţii de înlocuire următoarele: demolarea completă a unei clădiri vechi de cel puţin 30 de ani din cadrul fermei şi înlocuirea cu o clădire modernă, și renovarea fundamentală a unei clădiri din cadrul fermei.Renovarea este considerată fundamentală când costul total este de cel puţin 50% din valoarea noii clădiri.

2.6 Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 70% din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de Euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Intensitatea sprijinului este diferenţiată după cum urmează:

I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile și nu sunt forme asociative:

1. Sectorul Vegetal:

1.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 400.000 Euro);

1.b. proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente, valoarea maximă eligibilă este de 700.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 280.000 Euro).

2. Pentru Sectorul Zootehnic:

2.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibila este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 Euro);

2.b proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 400.000 Euro).

3. Pentru proiectele care includ investiţii pentru introducerea standardului lapte crud, valoarea maximă eligibilă este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 800.000 Euro).

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

o 10% ‐ pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;

o 10% ‐ pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii);

o 10% ‐ pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin urm îngrăşămintelor cu azotat”, „Instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operatiuni.

ATENȚIE! În funcţie de tipul proiectului, solicitantul va completa:

a. Un buget indicativ care totalizează toate investiţiile: b) + c) + d).

b. Un buget indicativ cuprinzând exclusiv cheltuielile aferente investițiilor care au drept scop implementarea noilor provocari (PERE) și pentru care intensitatea sprijinului creste cu 10%, pentru următoarele tipuri de operaţiuni, conform listei „Clarificări tipuri de operaţiuni finanţate din PERE” publicată pe site‐ul www.apdrp.ro:

o „Îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşământelor cu azotat”,

o „Instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”;

Pentru aceasta parte a investitiei, sprijinul se poate majora cu:

10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de Finanţare;

10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art.36 litera a), punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ajungându‐se la un procent de cofinanțare de pănă la 70%.

c. Un buget indicativ cuprinzând cheltuieli care au drept scop implementarea noilor provocări (PERE), cu un sprijin nerambursabil de 40% (fără majorarea sprijinului), pentru următoarele tipuri de acţiuni, conform listei „Clarificări tipuri de operaţiuni finanţate din PERE” publicată pe site‐ul www.apdrp.ro:

- investiții în energie regenerabilă ‐ culturi energetice perene;

- investiţii pentru producţia de lapte, precum şi cele pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor lactate;

Pentru aceasta parte a investiţiei, sprijinul se poate majora cu:

10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare;

10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevazute la art.36 litera a) punctele (i), (ii), (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ajungându‐se la un procent de cofinanțare de pana la 60%.

d. Un buget indicativ cuprinzând cheltuielile aferente investițiilor cu procent de cofinanțare de până la 40% (şi după caz cu o majorare de 10% pentru zonele defavorizate şi de 10% pentru tinerii fermieri) pentru perioada 2010‐2013, ajungându‐se la un procent de cofinanţare de până la 60%.

e. Un buget indicativ care totalizează investiţiile care vizează noile provocări: pct. c) +b), care va fi folosit la Monitorizare, sistemul PERE.

f. Buget indicativ numai pentru investițiile referitoare la implementarea standardelor pentru laptele crud. Bugetele sunt exprimate numai în Euro.

II. Pentru proiectele care includ și investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile:

1 Sectorul Vegetal:

1.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fără alte majorări, (reprezentând 400.000 Euro);

1.b. proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente, valoarea maximă eligibilă este de 700.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fără alte majorari, (reprezentând 280.000 Euro).

2. Pentru Sectorul Zootehnic:

2.a. proiecte cu construcții montaj, valoarea maximă eligibilă este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fără alte majorări, (reprezentând 800.000 Euro);

2.b. proiecte privind achiziția de utilaje și echipamente este de 1.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fără alte majorari, (reprezentând 400.000 Euro).

3. Pentru proiectele care includ investiţii pentru introducerea standardului lapte crud, valoarea maximă eligibilă este de 2.000.000 Euro, ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40%, fără alte majorări, (reprezentând 800.000 Euro).

III. Pentru forma asociativă

 Valoarea maximă eligibilă va fi de 4.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 1.600.000 Euro pentru proiectele care aparţin unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumătate plus unul din membri).

Valoarea maximă a cofinanţării publice reprezintă 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de 40%, fără alte majorari, pentru proiectele care aparţin unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumătate plus unul din membri). Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.

Verificarea respectării intensităţii maxime a ajutorului se va face înaintea semnării Contractului de Finanţare de către APDRP.

Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.

Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul Măsurii 121, cofinanţată prin FEADR, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat. Proiectele solicitanţilor ai căror acţionari majoritari au în derulare alte proiecte finanţate prin FEADR în cadrul acestei măsuri, nu sunt eligibile.

Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans de maxim 50% din valoarea eligibla nerambursabila, prin bifarea căsuţei corespunzătoare în Cererea de Finanțare.

Bales of hay in Pieniny Mountains region, Malopolskie, Poland, EuropePrima linie de finanțare va fi fosta Măsură 121 (Modernizarea exploatațiilor agricole), cealaltă va fi fosta Măsură 112 (Instalarea tinerilor fermieri), a declarat Daniel Constantin, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Mai multe →

15aBeneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN (ajutor financiar nerambursabil) de maximum: 90% pentru microîntreprinderi, 80% pentru întreprinderi mici, şi 70% pentru întreprinderi mijlocii din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate. Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 72.000 lei pentru fiecare beneficiar. Mai multe →

dun1Prin Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de viitorii antreprenori care înfiinţează firme în mediul rural. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 50000 lei/beneficiar.  Mai multe →

cereale 1Programul național multianual de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare. Bugetul final al programului nu a fost încă anunțat, dar alocația Financiară Nerambursabilă va fi de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Mai multe →

calc3bSchema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor. Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 44 milioane lei. Mai multe →

50 milioane de euro pentru investiții în întrepinderi

by administrator29 septembrie 2014 Actual

Proiectele finanțate vor viza în principal achiziții de echipamente si utilaje pentru cresterea capacității de producție. Alocarea financiară totală pentru acestă cerere de propuneri de proiecte este de 50 milioane Lei.

Citeşte →

Ajutor de Stat pentru investiţii care crează noi locuri de muncă

by administrator19 septembrie 2014 Actual

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.

Citeşte →

Schema de ajutor “Locuri de muncă subvenționate”

by administrator19 septembrie 2014 Actual

Obiectivul prezentei scheme îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenți ai unei instituții de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflați în tranziție de la școală la viață activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor.

Citeşte →

Vor intra 19 mld. Euro în agricultură până în 2020

by administrator29 iulie 2014 Actual

Programul de fonduri europene în agricultură a ajuns la o rată de absorbţie de 70%, iar începând de luna mai 2014 fermierii pot depune proiecte pentru fondurile de investiţii din noul pachet financiar disponibil în perioada 2014-2020. Prima linie de finanţare deschisă este aşa-numita măsură 121 prin care agricultorii pot face investiţii pentru modernizarea fermelor. 

Citeşte →