Sprijin pentru crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural

  Obiectivele programului
  Programul are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin
  incurajarea activitatilor non-agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca
  si a veniturilor aditionale.
  Obiectivele specifice se refera la:
  1. Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
  2. Cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;
  3. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre microintreprinderi.
  Obiectivele operationale se refera la:
  1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul non-agricol in spatiul
  rural;
  2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
  3. Incurajarea activitatilor mestesugaresti si a altor activitati traditionale;
  4. Reducerea gradului de dependenta fata de agricultura.
  Solicitanti eligibili
  Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 312:
  – Micro-intreprinderile asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si in
  legislatia nationala in vigoare;
  – Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii
  contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata (avand mai
  putin de 10 angajati si care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de
  pana la 2,0 milioane Euro echivalent in lei).
  Activitati eligibile
  Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investitii in active corporale si/ sau
  necorporale din domeniul non-agricol dupa cum urmeaza:
  a) Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv
  – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect – precum si constructia de cladiri pentru marketingul
  produselor proprii; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a
  acestora);
  b) Investitii necorporale (software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.
  In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:
  i. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi:
  – Industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc,
  produse odorizante etc.);
  – in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepand de la stadiul de cherestea (ex.
  mobila);
  – Mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje
  etc.
  ii. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor
  activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul,
  brodatul, confectionare instrumente muzicale traditionale etc.), precum si marketingul
  acestora
  (mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati).
  iii. Servicii pentru populatia rurala cum ar fi:
  a. Servicii de croitorie, frizerie, cizmarie;
  b. Servicii de conectare si difuzare internet;
  c. Servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport),
  protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor, servicii sanitar-veterinare;
  d. Servicii reparatii masini, unelte si obiecte casnice.
  iv. Investitii in producerea de energie regenerabila
  – Achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat
  biocombustibilii.
  Conditii de finantare
  Prin Masura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la 70% din totalul
  cheltuielilor eligibile si nu va depasi:
  • 50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
  • 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul
  transportului rutier;
  • 200.000 Euro proiect pentru alte micro-intreprinderi.
  Valoarea maxima a sprijinului va fi de:
  • 50.000 Euro/ proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoana
  fizica autorizata, intreprindere familiala precum si persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca
  persoana fizica autorizata, intreprindere
  familiala;
  • 100.000 Euro/ proiect pentru micro-intreprinderile care isi desfasoara activitatea in sectorul
  transportului rutier;
  • 200.000 Euro/ proiect pentru intreprindere individuala, societati cooperative mestesugaresti de gradul
  I, societati cooperative de consum de gradul I, societati comerciale cu capital privat care pot fi
  beneficiari ai masurii, precum si pentru persoanele fizice care declara ca se vor autoriza ca intreprindere individuala.