Modernizare străzi-Jud.: Alba

Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare lucrari de constructie pentru obiectivele: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI ÎN LOCALITATILE SÎNTIMBRU, GALTIU SI COSLARIU, COMUNA SÎNTIMBRU, RETELE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE SI STATIE DE POMPARE ÎN LOCALITATEA COSLARIU, COMUNA SÎNTIMBRU, EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN LOCALITATEA COSLARIU, COMUNA SÎNTIMBRU, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL DIN SÎNTIMBRU FABRICA, LOCALITATEA SÎNTIMBRU, COMUNA SÎNTIMBRU SI ÎNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE
Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Sîntimbru, sat Sîntimbru, Sîntimbru Fabrica Galtiu, Coslariu, judetul Alba
Codul NUTS: RO121 – Alba

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ofertantul este obligat sa realizeze in integralitate lucrarile de constructie pentru obiectivele: MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI ÎN LOCALITATILE SÎNTIMBRU, GALTIU SI COSLARIU, COM. SÎNTIMBRU, RETELE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE SI STATIE DE POMPARE ÎN LOCALITATEA COSLARIU, COM. SÎNTIMBRU, EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN LOCALITATEA COSLARIU, COM. SÎNTIMBRU, REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL DIN SÎNTIMBRU FABRICA, LOCALITATEA SÎNTIMBRU, COM. SÎNTIMBRU SI ÎNFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN LOCALITATEA DUMITRA, COM. SÎNTIMBRU, JUDETUL ALBA în conformitete cu cerintele caietului de sarcini .
Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 – Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6 – Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9 – Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
Impartire in loturi
Nu
Vor fi acceptate variante
Nu
Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile propuse de modernizare si reabilitare strazi se vor realiza în intravilanul comunei Sîntimbru, satele Sîntimbru, Galtiu si Coslariu.
Lungime totala de a strazilor modernizate 7,521 km
Lungimea totala a retelelor de canalizare este de 5,375 km
Statie de epurare – 1 buc
Statie de pompare – 2 buc
Lungimea totala a retelei de apa care se va extinde este de 0,539 ml.
Modernizarea si reabilitarea Caminului cultural din Sîntimbru Fabrica si înfiintarea centrului de zi pentru persoane vârstnice se va face prin realizarea lucrarilor prevazute Proiectul tehnic si detaliile de executie.
Valoarea estimata fara TVA: 9,729,019 RON

Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana