Protecţia Mediului, Eliminarea şi Valorificarea Deşeurilor, Eficienţa Energetică

 • reglementări, legi, schimbări în domeniul protecţiei mediului;
 • tehnologii noi pentru protecţia mediului, echilibre ecologice şi consecinţe ale perturbării lor;
 • calitatea aerului exterior;
 • surse de poluare şi agenţi poluanţi ai mediului;
 • dreptul de proprietate şi exigenţele protecţiei mediului;
 • transferul poluanţilor atmosferici spre interiorul clădirilor;
 • biotehnologia protecţiei mediului;
 • răspunderea juridică cu privire la protecţia mediului;
 • protecţia juridico-penală a desenelor şi modelelor;
 • răspunderea ecologică internaţională;
 • extinderea UE şi protecţia mediului înconjurător, etc.
  În cadrul protecţiei mediului, valorificării deşeurilor şi eficienţei energetice se finanţează următoarele activităţi:
 • reciclarea sau tratarea deşeurilor rămase din fluxul tehnologic: colectarea, transportul, tratarea, reciclarea şi depozitarea deşeurilor, reducerea efectului lor asupra sănătăţii oamenilor, a mediului, sau aspectului unui habitat, economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea părţilor recuperabile. Deşeurile gestionate pot fi atât solide, cât şi lichide sau gazoase, precum şi cu diverse proprietăţi (de exemplu radioactive), necesitând metode de tratare specifice fiecărora;
 • eficientizarea energetică a producţiei;
 • producerea energiei din resurse regenerabile, investiţii în domeniul energetic, mai ales pentru a crea unităţi de producţie a energiei electrice; energia creată poate fi folosită pentru propriul consum, dar în acelaşi timp este obligatoriu ca unitatea să fie racordată la sistemele naţionale. Proiectele pot viza resurse variate: solară, eoliană, hidroenergie, bioenergie;
 • reducerea consumului de energie electrică şi/sau termică;
 • investiţii directe (izolaţie, recablare, schimbare de infrastructură;
 • investiţii indirecte (retehnologizarea echipamentelor învechite);
 • valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi;
 • cogenerare de înaltă eficienţă (panouri solare, parcuri eoliene, alte surse regenerabile);
 • reducerea volumului deşeurilor;
 • îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă şi a apei potabile;
 • reducerea poluării atmosferei;
 • extinderea activităţilor privind protecţia naturii şi biodiversitatea;
 • înființarea unei noi unități, construirea sau extinderea clădirilor, extinderea unei unități existente, diversificarea producției, achiziționarea de echipamente de monitorizare continuă, achiziționarea rețelelor de utilități, achiziționare de utilaje, rețelele de transport și distribuție a energiei;
 • reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară (în principal combustibili fosili) şi îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare;
 • protectia mediului prin reducerea emisiilor nocive şi combaterea schimbărilor climatice;
 • diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică şi/sau termică;
 • crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale ţării prin realizarea şi modernizarea capacităţilor de producere a energiei din surse neconvenţionale;
 • crearea posibilităţii de introducere în circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de asemenea, la creşterea numărului de locuri de muncă;
 • implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din ţară şi din străinătate), precum şi a autorităţilor publice locale şi centrale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie;
 • achiziţionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării echipamentelor şi instalaţiilor proiectului;
 • achiziţia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continuă;
 • organizarea de şantier;
 • racordarea la reţeaua Sistemului Electroenergetic Naţional în aval de punctul de delimitare.
  • Majoritatea proiectelor de finanţare în domeniul protecţiei mediului este fără cotă parte.
   Lucrări, execuţii:
  • reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi energie termică, echipamente şi utilaje de protecţia mediului;
  • amenajări parcuri comunale;
  • lucrări de ameliorare a mediului în perimetrul de ameliorare Sii,conform caietului de sarcini şi documentaţiei de atribuire;
  • amenajări terenuri sintetice;
  • curăţat păşuni, lucrări de îndepărtare a vegetaţiei;
  • întreţinere parcuri diverse în cadrul municipiilor cât şi micilor oraşe;
  • lucrări de arhitectură, amenajare şi peisagistică a parcurilor
  • amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, terenurilor de joc, filagorii, parcuri agrement şi de distracţie;
  • lucrări de golire a foselor septice;
  • lucrări de curăţare şi întreţinere a fâşiei de protecţie, întreţinere şi reparare semne a culoarului de frontieră, întreţinere şi reparare sau înlocuire a semnelor de frontieră;
  • lucrări de ridicare, evacuare a gunoiului menajer (inclusiv servicii de deszăpezire);
  • precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor comunale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;
  • sortarea deşeurilor comunale;
  • organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;
  • depozitarea controlată a deşeurilor comunale;
  • colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice si agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc.);
  • colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări sau deşeurilor periculoase spitaliceşti rezultate din activitatea medicală, etc.
   Achiziţii publice pentru:
  • utilaje, echipamente de protecţia mediului;
  • aparate de analiză calităţii aerului şi de monitorizare a gradului de poluare;
  • echipamente pentru separarea ambalajul de conţinut pentru procesarea alimentelor cu termen de valabilitate depaşit, greşit etichetate sau care nu au permisiunea de a intra în circuitul comercial. Conţinutul poate fi transformat în hrană pentru animale sau poate fi transformat în compost, în timp ce ambalajele se reciclează;
  • maşini pentru separarea electrostatică a materialelor granulate în scopul reciclării deşeurilor electrice şi electronice, reciclarea deşeurilor din tâmplăria termopan, separarea cărbunelui nears din cenuşă de termocentrală pentru folosirea cenuşei ca material la cărămizile tip BCA;
  • aparate pentru transformarea deşeurilor de sticlă în granule de sticlă, care se pot folosite în fabricile de sticlă, la construcţia de drumuri, filtre de apă sau apă uzata, adaos în vopsele etc.;
  • echipamente pentru reciclarea deşeurilor biodegradabile şi transformarea acestora în compost: eliminarea dejecţiilor, a mirosului şi transformarea lor într-un îngrăşământ natural preţios;
  • incineratoare pentru deşeuri medicale, pentru abatoare, aeroporturi şi pentru alte utilizări;
  • aparate de ardere regenerativă pentru eliminarea mirosurilor cu o eficienta energetică deosebită;
  • tunele, blocuri, sisteme de dispersie a apei în sol pentru proprietăţile private şi zonele urbane şi rurale, spaţiile industriale şi comerciale cu platforme pentru trafic greu. Tunelul si blocul depozitează şi dispersează de 5 ori mai mult decât un dren invers cu ţevi, la aceeaşi suprafaţă şi acelaşi volum de săpătură şi se montează liniar, în serie sau paralel, rapid şi uşor, fără aportul utilajelor grele;
  • linii complete de filtre industriale: filtre cu saci, cartuşe filtrante, cicloane colectoare, precipitatoare electrostatice, utilizate în industria cimentului, a prelucrării lemnului, textilă, farmaceutică, chimică, a hârtiei, industria alimentară etc.;
  • autovehicule modificate pentru a utiliza în combinaţie motorină şi ulei vegetal nerafinat (de exemplu cel de rapiţâ), maşinile private, dar şi la maşinile de şantier, agricole sau de transport pot fi modificate.
   echipamente şi instalaţii de monitorizare continuă, etc.;

  <<< Înapoi

   forest1